บันทึกภาพ ในงาน “การประชุม โครงการระบบสหกิจศึกษา”

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพ “การประชุม โครงการระบบสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (Self Access Learning Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *