องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

องค์ประกอบย่อย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่ 1 จำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชาโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการผลิต/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2555 และนำเผยแพร่สู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งสิ้นจำนวน 21 รายวิชา โดยแบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 7 รายวิชา2. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 รายวิชา3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา4. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 รายวิชา

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 8 รายวิชา

ประเด็นที่ 2 จำนวน e-Learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชาโดย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผลิตรายวิชา e-Learning ขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 67 รายวิชา โดยแบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายวิชา2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 9 รายวิชา3. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน  2 รายวิชา4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา

5. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน  16 รายวิชา

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 7 รายวิชา

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 รายวิชา

 

ประเด็นที่ 3 จำนวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 40,000 ครั้งโดย จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 35,729 ครั้ง
ประเด็นที่ 4 มีการสำรวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.00โดย การสำรวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยดังนี้
1. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.77
2. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.90
ประเด็นที่ 5 มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้-

 

 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

4

4

 

 

 

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท5.1-1-1

รายงานสรุปจำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท5.1-1-2

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สวท5.1-1-3

คณะบริหารธุรกิจ

สวท5.1-1-4

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สวท5.1-1-5

คณะศิลปศาสตร์

สวท5.1-1-6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวท5.1-2-7

รายงานสรุปจำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอน โดย อาจารย์

สวท5.1-2-8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สวท5.1-2-9

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สวท5.1-2-10

คณะบริหารธุรกิจ

สวท5.1-2-11

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สวท5.1-2-12

คณะศิลปศาสตร์

สวท5.1-2-13

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สวท5.1-2-14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวท5.1-2-15

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สวท5.1-3-16

รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพื่อการเรียนการสอน

สวท5.1-4-17

แบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning

สวท5.1-4-18

สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learningภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สวท5.1-4-19

สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learningภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

 

 

จุดแข็ง

  1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ e-Learning
  2. มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการผลิตสื่อ e-Learning แก่อาจารย์ได้
  3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน
  4. มีระบบประเมินระดับความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ที่สะดวกแก่การทำแบบประเมินของผู้เข้าชม ทำให้สามารถประเมินผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

  1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
  2. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
  3. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัย
  4. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม
  5. ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สะดวกแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น และให้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน e-Learning3. ส่งเสริมการยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ – ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2556

แผนพัฒนา1. มีแผนพัฒนาให้แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning2. พัฒนาการจัดอบรมวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากร3. พัฒนางบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์ และสถานที่ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ4. พัฒนาการจัดโครงการอบรมให้ความรู้อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning5. พัฒนาการจัดสรรเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่าย ในการดูแลระบบ e–Learning

6. พัฒนาการปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแสดงผลสื่อได้หลากหลายรูปแบบ และมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

7. พัฒนาระบบการจัดเก็บและแสดงผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมีความรวดเร็วและสามารถแสดงผลได้อย่างมีคุณภาพ

 

2556