ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ไม่ต่ำกว่า 7 วิชา

10 วิชา

13 วิชา

16 วิชา

20 วิชา

 

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ดำเนินการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO On Demand มาจดลิขสิทธิ์ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2555  ทั้งหมด 14 วิชา 194 ตอน

1. ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 8 วิชา 115 ตอน

2. ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 6 วิชา 79 ตอน

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(วิชา)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

16

N/A

N/A

N/A

N/A

14

3

 

 

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท5.3-1-1

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โสตทัศนวัสดุ ปีการศึกษา 2555

สวท5.3-1-2

รายงานสรุปจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

 จุดแข็ง

  1. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง
  2. กระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างเรียบร้อย

จุดที่ควรพัฒนา

  1. เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาในการเผยแพร่
  2. อบรมพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  3. มีการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ให้แก่อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ผลงานที่ผลิตขึ้นจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง – ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

2556

แผนพัฒนา1. พัฒนากระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสะดวก มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความรู้2. พัฒนาโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

2556