ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ไม่ต่ำกว่า 30 คน

40 คน

55 คน

70 คน

90 คนขึ้นไป

 

ผลการดำเนินงาน

          กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 โครงการ และ เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ มีผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ดังนี้

 1. โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0
  จำนวนผู้เข้าอบรม 13 คน
 2. โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร e-Learning & Courseware Design
  จำนวนผู้เข้าอบรม 13 คน
 3. โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร System Administrator for e-Learning
  จำนวนผู้เข้าอบรม 13 คน
 4. โครงการองรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
  จำนวนผู้เข้าอบรม 26 คน

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(คน)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

70

N/A

N/A

N/A

N/A

65

3

 

 รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท5.4-1-1

โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0

สวท5.4-1-2

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0

สวท5.4-1-3

โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร e-Learning & Courseware Design

สวท5.4-1-4

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร e-Learning & Courseware Design

สวท5.4-1-5

โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร System Administrator for e-Learning

สวท5.4-1-6

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร System Administrator for e-Learning

สวท5.4-1-7

โครงการองรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

 จุดแข็ง

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดโครงการฝึกอบรม

 

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น จัดสรรห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม
 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมทุกๆปี
 3. ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมให้ทั่วถึง

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย3. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

– ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

2556

แผนพัฒนา1. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้อง และอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอบรม2. ปรับปรุงการด้านการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆรับทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

 

2556