องค์ประกอบที่ 6 การบริการวิชาการแก่สังคม

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :  กิจกรรม/โครงการ

คะแนน 1 = น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ

คะแนน 2 = 3 กิจกรรม/โครงการ

คะแนน 3 = 4 กิจกรรม/โครงการ

คะแนน 4 = 5 กิจกรรม/โครงการ

คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

 

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิก

แบบ Video On Demand เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(กิจกรรม)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

5

N/A

N/A

N/A

N/A

8

5

 

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท.6.1-1-1

หนังสือขอความร่วมมือบันทึกเทปการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สวท.6.1-1-2

รายงานสรุปจำนวนเนื้อหา VDO On Demand (บริการวิชาการแก่สังคม)

สวท.6.1-1-3

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ VDO On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สวท.6.1-1-4

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ VDO On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สวท.6.1-1-5

วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9

สวท.6.1-1-6

วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 7

สวท.6.1-1-7

วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10

สวท.6.1-1-8

วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

สวท.6.1-1-9

วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สวท.6.1-1-10

วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 4

สวท.6.1-1-11

วิชาสารพันงานประดิษฐ์

สวท.6.1-1-12

วิชาแบบตัดกางเกง

สวท.6.1-1-13

โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นมืออาชีพ

 จุดแข็ง

1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม

4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น

2. จัดสรรอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตขึ้นอย่างเพียงพอ

3. ควรมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม– ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา แก่อาจารย์หน่วยงานต่างๆ

– ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน

– ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ

– ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

2556

แผนพัฒนา– สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อชุมชนและสังคม

– สนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

– สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน และให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยและเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

– สนับสนุนการพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพสื่อ ให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

2556