ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : การบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท.6.2-1-1  |  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สวท.6.2-2-2  |  การวิเคราห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา


สวท.6.2-3-3  |  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา


สวท.6.2-4-4  |  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา


สวท.6.2-5-5  |  การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอน