ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 : การจัดการความรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

มีการดำเนินการ5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท.6.3-1-1  |  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.3-1-2  |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)


สวท.6.3-1-3  |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม


สวท.6.3-2-4  |  จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง การทำสตรีมมิ่ง(Streaming)


สวท.6.3-2-5  |  จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม


สวท.6.3-2-6  |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)


สวท.6.3-2-7  |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การทำระบบสตริมมิ่งถ่ายทอดสด


สวท.6.3-2-8  |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน โปรแกรมสำหรับสตรีมมิ่ง


สวท.6.3-2-9  |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน โปรแกรมสำหรับสตรีมมิ่ง (ต่อ)


สวท.6.3-2-10 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การบันทึกไฟล์


สวท.6.3-2-11 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การตั้งชื่องานสำหรับการทำสตรีมมิ่ง


สวท.6.3-2-12 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ปรับขนาดของการสตรีมมิ่ง


สวท.6.3-2-13 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server


สวท.6.3-2-14 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)


สวท.6.3-2-15 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server


สวท.6.3-2-16 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)


สวท.6.3-2-17 |  การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server


สวท.6.3-2-18 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การแสดงผล


สวท.6.3-2-19 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน โหมดของการดำเนินการ


สวท.6.3-2-20 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน รายละเอียดของหน้าจอการบันทึก


สวท.6.3-2-21 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การตั้งค่าการบันทึก MP3


สวท.6.3-2-22 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การลบไฟล์


สวท.6.3-2-23 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การตั้งค่าสำหรับวันที่


สวท.6.3-2-24 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การติดตั้งภายในและภายนอกตัวเลือกการบันทึก


สวท.6.3-2-25 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก


สวท.6.3-2-26 |  การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น


สวท.6.3-2-27 |  ภาพกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีทักษะและประสบการณ์


สวท.6.3-3-28 |  แนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.3-4-29 |  เผยแพร่ความรู้ทางเว็ปไซต์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.3-5-30 |  การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)


สวท.6.3-5-31 |  การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม