ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 : การพัฒนาบุคลากร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

 

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท.6.4-1  |  รายชื่อบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.4-2  |  รายละเอียดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 18 คน