ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 : การประกันคุณภาพภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

มีการดำเนินการ5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท.6.5-1-1    |  ตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2557


สวท.6.5-2-2   |  รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1


สวท.6.5-2-3   | รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2


สวท.6.5-2-4   | รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3


สวท.6.5-2-5  |  รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 1


สวท.6.5-2-6   |  รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2


สวท.6.5-3-7   | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.5-4-8  |  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.5-5-9   |  รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา