ตัวบ่งชี้ที่ 7.10  ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ

คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 4

คะแนน 2 = ร้อยละ 4-5

คะแนน 3 = ร้อยละ 6-7

คะแนน 4 = ร้อยละ 8-9

คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

 

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในปีการศึกษา 2555 จำนวน 3 ระบบ ดังนี้

1. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

2. ระบบวิดีโอสื่อการสอน

3. Facebook กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน , นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 6 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 2 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

 

สูตรในการคำนวณ :

 

 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

10

N/A

N/A

N/A

N/A

23.08

5

 

รายการหลักฐาน

 

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท7.10-1-1

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท7.10-1-2

ระบบวิดีโอสื่อการสอน

สวท7.10-1-3

บุคลากรกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

 

จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้เอง
  2. มีการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ
  3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. สนับสนุนให้บุคลากรด้านพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาเครือข่ายไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้านวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อบริการประชาชน

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ

– ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

2556

แผนพัฒนา1. สนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ

 

2556