ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1-3 ประเด็น

มีการดำเนินการ

4 ประเด็น

มีการดำเนินการ

5 ประเด็น

มีการดำเนินการ

6 ประเด็น

มีการดำเนินการ

7 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการประเมิน

ประเด็นที่ 1 มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดสถานที่สำหรับบริการผู้ใช้แบบเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้1. ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง  ณ ชั้น 4 ตึกการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชพระนคร2. ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 ตึกการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชพระนคร
ประเด็นที่ 2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ติดหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ประเด็นที่ 3 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้นโดย ห้องปฎิบัติงานและห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ
ประเด็นที่ 4 มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจนโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดทำป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆของหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจน
ประเด็นที่ 5 มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้นโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดสวนหย่มไว้ให้บริการแก่บุคลากร ไว้สำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ประเด็นที่ 6 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดสถานที่ไว้สำหรับศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ประเด็นที่ 7 มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผนโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานตามที่กำหนด
ประเด็นที่ 8 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์    เป็นต้นโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านกราฟิกดีไซน์ และ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคลากรใช้ในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้น จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ ตามห้องปฎิบัติงานต่างๆ

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

8

5

 

 รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท.7.6-1-1

ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยว

สวท.7.6-1-2

ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

สวท.7.6-2-3

ภาพแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

สวท.7.6-3-4

ภาพการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ

สวท.7.6-4-5

ภาพป้ายบอกสถานที่และห้องปฎิบัติงานต่างๆ

สวท.7.6-5-6

ภาพสวนหย่อม

สวท.7.6-6-7

ภาพมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

สวท.7.6-7-8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.6-7-9

ภาพผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

สวท.7.6-8-10

ภาพสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 

จุดแข็ง

  1. หัวหน้ากลุ่มงานให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของงาน
  2. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. มีการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยและมีความพร้อมอยู่เสมอ

 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้2. ส่งเสริมให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆหน่วยงาน – ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2556

แผนพัฒนา1. สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2556