ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ประเด็น

มีการดำเนินการ

2 ประเด็น

มีการดำเนินการ

3 หรือ 4 ประเด็น

มีการดำเนินการ

5 ประเด็น

มีการดำเนินการ

6 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

 

ประเด็นที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการ และประกอบด้วย บุคคลจากกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ประเด็นที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่กอให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน การพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning

ประเด็นที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2555

ประเด็นที่ 4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้

ประเด็นที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ

ประเด็นที่ 6 มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

โดย                                              –

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5

4

 รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท.7.7-1-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สวท.7.7-2-2

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning

สวท.7.7-3-3

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการการพัฒนาระบบการเรียน

การสอน e-Learning

สวท.7.7-4-4

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning

สวท.7.7-5-5

การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โครงการพัฒนาระบบการเรียน

การสอน e-Learning

 จุดแข็ง

 จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  2. ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีตระหนักถึงการบริหารการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

2556

แผนพัฒนา

1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

 

2556