ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ประเด็น

มีการดำเนินการ

2 ประเด็น

มีการดำเนินการ

3 ประเด็น

มีการดำเนินการ

4 ประเด็น

มีการดำเนินการ

5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

 

ประเด็นที่ 1 มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นที่ 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ของกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับประเด็นความรู้ข้อที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 14 คน
ประเด็นที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดโดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในเรื่อง การถ่ายภาพ จำนวน 37 เรื่อง
ประเด็นที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Website กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประเด็นที่ 5 มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดย บุคลากรกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

 

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท.7.8-1-1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.8-1-2

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.8-2-3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.8-3-4

จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

สวท.7.8-3-5

เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-6

การถ่ายภาพ ตอน ความสำคัญของภาพถ่าย

สวท.7.8-3-7

การถ่ายภาพ ตอน ประโยชน์ของการภาพถ่าย

สวท.7.8-3-8

การถ่ายภาพ ตอน คุณสมบัติของภาพถ่าย

สวท.7.8-3-9

การถ่ายภาพ ตอน ชนิดของกล้องถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-10

การถ่ายภาพ ตอน ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-11

การถ่ายภาพ ตอน พื้นฐานในการควบคุมกล้องถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-12

การถ่ายภาพ ตอน หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-13

การถ่ายภาพ ตอน เลนส์ (Lens)

สวท.7.8-3-14

การถ่ายภาพ ตอน เลนส์ APO คืออะไร

สวท.7.8-3-15

การถ่ายภาพ ตอน ที่บังแสงของเลนส์(Lens shade หรือ Hood)

สวท.7.8-3-16

การถ่ายภาพ ตอน แฟลช (Flash Light)

สวท.7.8-3-17

การถ่ายภาพ ตอน การใช้แฟลช

สวท.7.8-3-18

การถ่ายภาพ ตอน การใช้งานของแฟลชบนตัวกล้อง

สวท.7.8-3-19

การถ่ายภาพ ตอน ฟิลเตอร์ (Filter) หรือแว่นกรองแสง

สวท.7.8-3-20

การถ่ายภาพ ตอน POLARIZNIN FILTER

สวท.7.8-3-21

การถ่ายภาพ ตอน เครื่องวัดแสง (Light meter)

สวท.7.8-3-22

การถ่ายภาพ ตอน การปรับตั้ง white balance

สวท.7.8-3-23

การถ่ายภาพ ตอน สายลั่นไก (Cable release) และ ขาตั้งกล้อง (Tripod)

สวท.7.8-3-24

การถ่ายภาพ ตอน การจัดองค์ประกอบ

สวท.7.8-3-25

การถ่ายภาพ ตอน การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-26

การถ่ายภาพ ตอน พื้นฐานการถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-27

การถ่ายภาพ ตอน จรรยามารยาทในการถ่ายภาพ

สวท.7.8-3-28

การถ่ายภาพ ตอน ซื้อกล้องดิจิตอลดูที่ความละเอียดพิกเซลจริงหรือ

สวท.7.8-3-29

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคถ่ายภาพให้ชัด

สวท.7.8-3-30

การถ่ายภาพ ตอน Portrait (ภาพบุคคล) แสงธรรมชาติ

สวท.7.8-3-31

การถ่ายภาพ ตอน สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการถ่ายภาพบุคคล

สวท.7.8-3-32

การถ่ายภาพ ตอน การถ่ายภาพกลางคืน ( NIGTH SHOT )

สวท.7.8-3-33

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง

สวท.7.8-3-34

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน

สวท.7.8-3-35

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร

สวท.7.8-3-36

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

สวท.7.8-3-37

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพพลุ

สวท.7.8-3-38

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพกีฬา

สวท.7.8-3-39

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง

สวท.7.8-3-40

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช

สวท.7.8-3-41

การถ่ายภาพ ตอน เทคนิคการถ่ายภาพน้ำตก

สวท.7.8-3-42

การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

สวท.7.8-4-43

เผยแพร่ทาง Website กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.7.8-5-44

ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

สวท.7.8-5-45

ภาพการปฎิบัติงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

จุดแข็ง

  1. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2. บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีตระหนักถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร – ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

2556

แผนพัฒนา1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง

 

2556