ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 = 1 ช่องทาง

คะแนน 2 = 2 ช่องทาง

คะแนน 3 = 3 ช่องทาง

คะแนน 4 = 4 ช่องทาง

คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

 

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงการปฎิบัติงานและบริการทางการศึกษา ดังนี้
1. จดหมายข่าว : ในการประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. Social Network ได้แก่ Facebook และ Twitter

3. Website เช่น กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

และ วิดีโอสื่อการสอน

4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

5. บอร์ดประชาสัมพันธ์

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ช่องทาง)

4 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 55-31 มค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 55

(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 56

(1 ตค.55-31 พค. 56)

/

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

รายการ

สวท.7.9-1-1

จดหมายข่าวฉบับที่ 1

สวท.7.9-1-2

จดหมายข่าวฉบับที่ 2

สวท.7.9-1-3

จดหมายข่าวฉบับที่ 3

สวท.7.9-1-4

จดหมายข่าวฉบับที่ 4

สวท.7.9-1-5

จดหมายข่าวฉบับที่ 5

สวท.7.9-1-6

จดหมายข่าวฉบับที่ 6

สวท.7.9-1-7

จดหมายข่าวฉบับที่ 7

สวท.7.9-1-8

จดหมายข่าวฉบับที่ 8

สวท.7.9-1-9

จดหมายข่าวฉบับที่ 9

สวท.7.9-2-10

Social Network

สวท.7.9-3-11

Website : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.7.9-3-12

Website : ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.9-3-13

Website : วิดีโอสื่อการสอน

สวท.7.9-4-14

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : บริการผลิตสื่อการศึกษา

สวท.7.9.5.15

บอร์ตประชาสัมพันธ์

 จุดแข็ง

  1. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในช่องทางต่างๆได้
  2. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. มีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการประชัสมพันธ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  2. จัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์
  3. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
  4. ควรมีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ (Road Show)

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ช่องทาง

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

2556

แผนพัฒนา

1. สนับสนุนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

 

2556