กลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

โทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 3500, 3501 หรือ 0-2356-4083

email : media@live.rmutp.ac.th