กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนา นวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และผลิตสื่อในทุกรูปแบบ ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแห่งการศึกษาควบคู่กับ คุณธรรม

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา
4. งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. งานศิลปกรรม

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดารงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสื่อการศึกษา สร้างงานคุณภาพ สร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา ชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง
3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงานนวัตกรรมและ เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย
4. พัฒนาระบบผลิตสื่อโทรทัศน์การเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)
6. การเพิ่มช่องทางเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อการศึกษา
7. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8. การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ บุคลากรและผู้สอน มีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัยในการพัฒนาสื่อเรียนการสอน
9. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการเข้าถึงสื่อการเรียน การสอนและการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์