องค์ประกอบที่ 4 : ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท.4-1-1 ระบบและกลไกด้านการเรียการสอนทางไกล


สวท.4-2-2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล


สวท.4-2-3 แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.4-2-4 รายงานการประชุมการวางแผนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล


สวท.4-2-5 ภาพการประชุมการวางแผนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล


สวท.4-3-6 แบบสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.4-3-7 ผลสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.4-3-8 รายงานการประชุมผลการสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.4-3-9 ภาพการประชุมผลการสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.4-3-10 หนังสือประชาสัมพันธ์คณาจารย์เข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2557


สวท.4-3-11 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)


สวท.4-3-12 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2557


สวท.4-3-13 สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (CAI) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2557


สวท.4-3-14 รายงานรายวิชาที่มีจำนวนกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับ


สวท.4-3-15 รายงานจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)


สวท.4-3-16 สื่อ Video on Demand ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2557


สวท.4-3-17 รายงานจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ Video on Demand


สวท.4-3-18 แบบประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)


สวท.4-3-19 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)


สวท.4-3-20 แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ Video on Demand


สวท.4-3-21 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสื่อ Video on Demand


สวท.4-4-22 ผลการปรับปรุงและแกไขการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล


สวท.4-4-23 รายงานการประชุมผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557


สวท.4-4-24 ภาพการประชุมผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557


สวท.4-4-25 ระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


สวท.4-5-26 แนวปฎิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล