โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

กลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation” ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโ

ลยีสารสนเทศ (StudioMedia) จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation” ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>