ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

สวท4.1-1-1   |   รายงานสรุปจำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอน โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท4.1-1-2   |  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


สวท4.1-1-3   |  คณะบริหารธุรกิจ


สวท4.1-1-4   |  คณะวิศวกรรมศาสตร์


สวท4.1-1-5   |  คณะศิลปศาสตร์


สวท4.1-1-6   |  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สวท4.1-1-7   |  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น


สวท4.1-1-8   |  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


สวท4.1-2-9   |  รายงานสรุปจำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอน โดย อาจารย์


สวท4.1-2-10  |  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


สวท4.1-2-11   |  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


สวท4.1-2-12  |  คณะบริหารธุรกิจ


สวท4.1-2-13   | คณะวิศวกรรมศาสตร์


สวท4.1-2-14   | คณะศิลปศาสตร์


สวท4.1-2-15   |  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


สวท4.1-2-16   |  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สวท4.1-3-17   |  รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพื่อการเรียนการสอน


สวท4.1-4-18   |  แบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning


สวท4.1-4-19   |  สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning ปีการศึกษา 2556


จุดแข็ง

 1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ
  e-Learning
 2. มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการผลิตสื่อ e-Learning แก่อาจารย์ได้
 3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน
 4. มีระบบประเมินระดับความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ที่สะดวกแก่การทำแบบประเมินของผู้เข้าชม ทำให้สามารถประเมินผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
 3. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัย
 4. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม
 5. ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สะดวกแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น และให้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ