ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท4.2-1-1   |   รายงานสรุปจำนวนเนื้อหาวิชา VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอน


สวท4.2-1-2   |   วิชาก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 4


สวท4.2-1-3   |   วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11


สวท4.2-1-4   |   วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 5


สวท4.2-1-5   |   วิชาขนมไทย


สวท4.2-1-6   |   ตำรับอาหารไทยออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้


สวท4.2-2-7   |   รายงานสรุปจำนวนเนื้อหา VDO On Demand (บริการวิชาการแก่สังคม)


สวท4.2-2-8   |   วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11


สวท4.2-2-9   |   วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 5


สวท4.2-2-10  |   วิชาขนมไทย


สวท4.2-2-11   |   ตำรับอาหารไทยออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้


สวท4.2-3-12   |   รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอน


สวท4.2-4-13   |   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ Video On Demand


สวท4.2-4-14   |   สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ Video On Demand ปีการศึกษา 2556


จุดแข็ง

 1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. เนื้อหาของสื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามสาขาวิชาชีพต่างๆ
 4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 5. สื่อที่ผลิตได้ในรูปแบบ Video On Demand มีคุณภาพตามมาตรฐานการออกอากาศรายการโทรทัศน์
 6. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณในการสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องสตูดิโอให้มีพื้นที่กว้าง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกเทป
 3. จัดสรรอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตขึ้นอย่างเพียงพอ
 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงใหม่ทุกๆปี
 5. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื่อได้ตรงตามความต้องการ
 6. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น
 7. ควรมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ