ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  จำนวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการเทคโนโลยีเพี่อชีวิต ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผลิตใหม่ใน
ปีการศึกษา 2556 จำนวนทั้งหมด 40 ตอน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท4.3-1-1  |   รายงานสรุปรายการวิทยุกระจายเสียง (เทคโนโลยีเพื่อชีวิต)


สวท4.3-1-2  |  ตอนที่ 140 เครื่องสำอางค์นาโนเทคโนโลยี


สวท4.3-1-3  |  ตอนที่ 141 หูฟัง


สวท4.3-1-4  |  ตอนที่ 142 Google Glass


สวท4.3-1-5  |  ตอนที่ 143 เครื่องทำนายความฝัน


สวท4.3-1-6  |  ตอนที่ 144 หุ่นยนต์ Asimo


สวท4.3-1-7  |  ตอนที่ 145 ครีมกันแดด


สวท4.3-1-8  |  ตอนที่ 146 Segway


สวท4.3-1-9  |  ตอนที่ 147 Application


สวท4.3-1-10 |  ตอนที่ 148 อันตรายจากไฟฟ้า


สวท4.3-1-11  |  ตอนที่ 149 เทคโนโลยีลดความอ้วน


สวท4.3-1-12  |  ตอนที่ 150 Back Support


สวท4.3-1-13  |  ตอนที่ 151 Office Syndrome


สวท4.3-1-14  |  ตอนที่ 152 4G


สวท4.3-1-15  |  ตอนที่ 153 Collagen


สวท4.3-1-16  |  ตอนที่ 154 คอนเทคเลนส์และบิ๊กอาย


สวท4.3-1-17  |  ตอนที่ 155 ศัลยกรรมความงาม


สวท4.3-1-18  |  ตอนที่ 156 GPS


สวท4.3-1-19  |  ตอนที่ 157 การพยาการณ์อากาศ


สวท4.3-1-20  |  ตอนที่ 158 แลคโตบาซิลัส


สวท4.3-1-21  |  ตอนที่ 159 ถุงประคบร้อนและเย็น


สวท4.3-1-22  |  ตอนที่ 160 สบู่


สวท4.3-1-23  |  ตอนที่ 161 ยาสีฟัน


สวท4.3-1-24  |  ตอนที่ 162 Power Bank


สวท4.3-1-25  |  ตอนที่ 163 คีโม


สวท4.3-1-26  |  ตอนที่ 164 Detox (1)


สวท4.3-1-27  |  ตอนที่ 165 Detox (2)


สวท4.3-1-28  |  ตอนที่ 166 แก๊สน้ำตา


สวท4.3-1-29  |  ตอนที่ 167 กลูต้าไธโอน (1)


สวท4.3-1-30 |  ตอนที่ 168 กลูต้าไธโอน (2)


สวท4.3-1-31  |  ตอนที่ 169 การตั้งครรภ์ (1)


สวท4.3-1-32  |  ตอนที่ 170 การตั้งครรภ์ (2)


สวท4.3-1-33  |  ตอนที่ 171 งาและเซซามิน


สวท4.3-1-34  |  ตอนที่ 172 ทีวีดิจิตอล


สวท4.3-1-35  |  ตอนที่ 173 ไมโครเวฟ (1)


สวท4.3-1-36  |  ตอนที่ 174 ไมโครเวฟ (2)


สวท4.3-1-37  |  ตอนที่ 175 การใช้ Window XP หมดอายุ


สวท4.3-1-38  |  ตอนที่ 176 ดนตรีบำบัด


สวท4.3-1-39  |  ตอนที่ 177 Internet Banking


สวท4.3-1-40  |  ตอนที่ 178 เทคโนโลยีการพิมพ์


สวท4.3-1-41  |  ตอนที่ 179 เครื่องช่วยฟัง


จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุ
  2. มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการบันทึกเสียงรายการ

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งที่เขียนบทวิทยุ
  2. ควรมีการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุให้เป็นที่เผยแพร่มากยิ่งขึ้น
  3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้การจัดฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุ
  4. ผู้ดำเนินรายการควรฝึกการออกเสียง โดยให้ฝึกการอ่านออกเสียงตามผู้ประกาศข่าว