ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้

  1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน
  2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท4.4-1-1   |  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate


สวท4.4-1-2  |   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate


สวท4.4-1-3  |   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom


สวท4.4-1-4  |   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม m-Learning in classroom


จุดแข็ง

  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
  2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดโครงการฝึกอบรม

 

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม
  2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมทุกๆปี
  3. ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมให้ทั่วถึง