ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : การพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน


สวท.6.1-1-1   |  วิสัยทัศน์ ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.1-1-2  |  การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT) ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.1-2-3  |  รายงานการประชุมถ่ายทอดกลยุทธ์ ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.1-3-4  |  แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.1-4-5  |  แผนกลยุทธ์การพัฒนากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


สวท.6.1-5-6  |  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา