รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS  http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ซึ่งรายวิชาแบ่งเป็น 5 อันดับ และการใช้งานของแต่ล่ะคณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ &amp;lt;meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=/studiomedia.arit/media_set?set=a.318557771551206.80315.100001909579079&amp;amp;amp;type=3&amp;amp;amp;uploaded=1&amp;amp;amp;_fb_noscript=1″ /&amp;gt;> ” กลุ่มรายวิชาสามัญ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ > ” กลุ่มรายวิชาเฉพาะ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 Continue Reading →

ปรึกษา คุยงาน และให้คำแนะนำอาจารย์ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559 *****งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปรึกษา คุยงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา จารุจินดา ในการที่จะผลิตเว็บสื่อการสอนเพื่อใช้ในงานวิจัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องออฟฟิตสตูดิโอ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร (รายงาน Studio.rmutp) ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม:

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559 *****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education” วันที่ 28-19 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (รายงาน Studio.rmutp) Continue Reading →

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559 *****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ วีดีโอ และดูแลระบบแสงเสียงในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (รายงาน Studio.rmutp) ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม:

กิจกรรมไหว้ครู ปวส. ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559 *****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในกิจกรรมไหว้ครู ปวส. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ (รายงาน Studio.rmutp) ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม:

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559 *****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ (รายงาน Studio.rmutp) ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: