งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

วันที่ 19 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบการบันทึกภาพและเสียง “งานเกษียณอายุราชการ 57”

วันที่ 18 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบการบันทึกภาพและเสียง “งานเกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2557 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 17 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 2 อาคารการโรงแรม (อาคาร 3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

กองทัพบกแสดงความขอบคุณและมอบโล่เกียรติคุณแก่ มทร.พระนคร

วันที่ 11 กันยายน 2557…Studio News… ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้แสดงความขอบคุณและมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ร่วมกับกองทัพบกไทย ในการช่วยจัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย เสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายพหุภาคีการวิจัยมุ่งสู่อนาคตอย่างมั่งคงและยังยืน” ที่จัดขึ้นวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ …Studio News… ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที 21 และ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้ทำการควบคุมระบบ แสง สี เสียง บันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว Continue Reading →

วิทยากรรับเชิญในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ …Studio News… เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บุคลากรงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นำโดย นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ และนายมงคล ชนะบัว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์” ให้แก่อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 26 คน เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์เทเวศน์)

เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2556

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ …Studio News… เอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน 2556  

รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 2556

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ …Studio News… งานอีเลินนิ่งได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ http://lms.rmutp.ac.th โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน ๕ อันดับ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้… คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2556

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ …Studio News… งานอีเลินนิ่งได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ http://lms.rmutp.ac.th โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน ๕ อันดับ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้… คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตรSystem Admin for e-Learning”

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ …Studio News… ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร System Admin for e-Learning ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design”

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ …Studio News… ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)