บันทึกภาพการใช้ห้องสตูดิโอในการเรียนการสอนการถ่ายภาพนิ่ง ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว

วันที่ ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพการใช้ห้องสตูดิโอในการเรียนการสอนการถ่ายภาพนิ่ง ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว   โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *