บันทึกภาพในงาน Phra Nakorn Flair Bartender Competition 2014

March 21, 2014 0 By admin

วันที่ ๒o มีนาคม ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพงานวับันทึกภาพในงาน Phra Nakorn Flair Bartender  Competition 2014 โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.09 – 16.30 น. ณ หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์