โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร M-Learning in classroom

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร M-Learning in classroom โดยจัดขึ้นในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง  อาคาร 3 ( อาคารการโรงแรม ) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *