เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่”

วันที่  ๘ เมษยน ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” ในวันอังคารที่ ๘ เมษายน 2557   ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *