เตรียมงานสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8 ศูนย์เทเวศร์

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพในงานสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8  ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน 2557   ณ  ห้องประชุมกรมหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *