อบรมหลักสูตร Programming

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Programming ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *