เตรียมสถานที่บันทึกภาพวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมสถานที่บันทึกภาพวีดีโอของอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *