บันทึกวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

บันทึกวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

June 10, 2014 0 By admin

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกวิดีโอ วิชาธุรกิจงานดอกไม้ ของอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เพื่อลงสื่อ e-Learning ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)