เปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่  หน่วยงานของ e-Learning  ได้ทำการเปิดรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบำรุง ในสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน 2557  ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *