ให้คำปรึกษาเปิดรายวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 4 กรกฏาคม 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน e-Learning กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รายวิชา การเขียนเรียงความ ของ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557  ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *