โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ : RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557…Studio News…เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ : RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *