โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง”

วันที่ 4 สิงหาคม 2557…Studio News… วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *