๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชินี

วันที่ 8 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ควบคุมโปรเจคเตอร์และบันทึกภาพงาน 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี เมื่อศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *