โครงการอบรมหลักสูตร “LMS for User”

วันที่ 13 สิงหาคม 2557…Studio News… กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร “LMS for User” ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *