กิจกรรม “สืบสานวันภาษาไทย”

วันที่ 25 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกวิดีโอและภาพนิ่ง กิจกรรม “สืบสานวันภาษาไทย” จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *