บันทึกเสียงให้กับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันที่ 1 กันยายน 2557…Studio News… คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง ในการจัดทำวิดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ของทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 4 อาคารการโรงแรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *