การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่ 28 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกเทปการสอนออกอากาศ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” ในระดับอุดมศึกษา ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท 15 (dltv 15) และ Truevision 200 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 อาคารการโรงแรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *