นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2557…Studio News… มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 2 คน คือ นางสาวสุรดา ชิวชาวนา และ นางสาวแพรว รันตสังข์ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Studio Media) ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *