สอนการเข้าใช้งานระบบ e-Learning RMUTP

วันที่ 15 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Learning RMUTP โดยมีการสอนการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 อาจารย์อรพร พุทธพงษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสอนการเข้าใช้งานรายวิชา SPEEXX ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *