กองทัพบกแสดงความขอบคุณและมอบโล่เกียรติคุณแก่ มทร.พระนคร

วันที่ 11 กันยายน 2557…Studio News… ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้แสดงความขอบคุณและมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ร่วมกับกองทัพบกไทย ในการช่วยจัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย เสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายพหุภาคีการวิจัยมุ่งสู่อนาคตอย่างมั่งคงและยังยืน” ที่จัดขึ้นวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *