ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 17 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 2 อาคารการโรงแรม (อาคาร 3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *