ประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

วันที่ 2 ตุลาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแสงสีเสียงและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *