สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้สถานที่บันทึกเทปงานวิจัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2557  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการบันทึกเทปงานวิจัย เรื่อง “แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร” เพื่อเผยแพร่ทาง รายการ SPRING NEWS เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารการโรงแรม (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *