“วันภูมิปัญญานักรบไทย” สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

วันที่ 11 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ วันภูมิปัญญานักรบไทย ในห้วข้อเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายพหุภาคีการวิจัยมุ่งสู่อนาคตอย่างมั่งคงและยังยืน” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *