เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกเทปและบันทึกภาพ วันที่สองในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกเทปและบันทึกภาพ วันที่สองในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”  ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ  โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  i-Classroom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *